Osinkotulojen verotus muuttui 1.1.2012

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saaman osingon verotus

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa, kun osingonsaajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

Vuoden 2012 alusta lähtien pääomaverokanta on 30 % ja verotettavan pääomatulon 50 000 euroa ylittävältä osalta 32 %.

Julkisesti noteeratuilla yhtiöillä tarkoitetaan sellaisia yhtiöitä, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena säännellyillä ja viranomaisen valvonnassa olevilla markkinoilla Suomessa tai vastaavalla tavalla ulkomailla. Julkisesti noteerattuja yhtiöitä ovat myös yhtiöt, joiden osakkeet on otettu yhtiön suostumuksella tai hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi ns. monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan talousalueella.

Myös ulkomaiselta, julkisesti noteeratulta yhtiöltä saatu osinko verotetaan edellä mainitulla tavalla, jos yhteisö on ns. emo-tytäryhtiödirektiivin (90/435/ETY) 2 artiklassa tarkoitettu yhtiö tai yhteisön asuin-valtion ja Suomen välillä on voimassa oleva verosopimus, jota sovelletaan osinkoon. Muulta kuin edellä mainitulta julkisesti noteeratulta, ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Ulkomaisen yhtiön Suomeen maksamasta osingosta voidaan periä osingon lähtövaltiossa lähdevero, joka hyvitetään Suomessa maksettavasta verosta. Lähdeveron määrä vaihtelee riippuen valtiosta sekä sijoituksen luonteesta. Tarkempaa tietoa lähdeveroprosenteista löytyy Suomen verosopimuksista.

Noteeraamattomasta osakeyhtiöstä saatu osinko

Noteeraamattomia yhtiöitä ovat osakeyhtiöt, joiden osakkeita ei noteerata lainkaan arvopaperipörssissä. Kun osingonsaajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, on tällaisen yhtiön jakama osinko verovapaata tuloa osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 9 prosentin vuotuisen tuoton osalta 60 000 euroon saakka. Siltä osin kuin osingonsaajan saamien tällaisten osinkojen määrä ylittää 60 000 euroa, osingosta 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa.

Vuotuisen tuoton ylittävältä osalta osingosta 70 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa.

Liikkeen- ja ammatin- ja maatalouden harjoittajan sekä yhteisön saaman osingon verotuksesta on säädetty erikseen.

Lähde: Valtionvarainministeriö