Teollis- ja tekijänoikeusasiat keskitettiin markkinaoikeuteen

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden tuomioistuinkäsittely keskitettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden toimivalta laajeni 1.9.2013 käsittämään kaikki IPR (Intellectual Property Rights) asiat, joita ovat siis teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat sekä teollisoikeudelliset valitusasiat. Teollisoikeuksia ovat muun muassa patentti, mallioikeus, tavaramerkki ja toiminimi.

Tämä tarkoittaa, että markkinaoikeus käsittelee ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikki valitukset teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä sekä toimivaltaisena ensimmäisen asteen tuomioistuimena kaikki teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat. Lisäksi valitukset verkkotunnuksia koskevista Viestintäviraston päätöksistä ohjataan markkinaoikeuteen. IPR-rikosasioissa markkinaoikeudella ei kuitenkaan ole toimivaltaa. 

Muutoksenhaku rekisteriviranomaisten päätöksiä koskeviin markkinaoikeuden ratkaisuihin tapahtuu valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautetaan tarpeettomana alkuvuodesta 2014.

Teollis- ja tekijänoikeudellisissa riita- ja hakemusasioissa markkinaoikeuden ratkaisuihin haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Oikeudenkäyntimenettelyä markkinaoikeudessa sääntelee oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettu laki (100/2013) sekä soveltuvin osin riita-asioissa oikeudenkäymiskaari ja valitusasioissa hallintolainkäyttölaki.

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden eli immateriaalioikeudellisten asioiden keskittämisellä markkinaoikeuteen tavoitellaan ratkaisutoiminnan tehostumista ja nopeutumista sekä asiantuntemuksen paranemista. Aiemmin näiden asioiden käsittely on hajaantunut useaan paikkaan. Keksintöihin ja patentteihin liittyvät riidat on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa.

Kun valitukset Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisuista kyseisissä asioissa keskitetään markkinaoikeuteen ja muutoksenhaku viraston muista ratkaisuista ohjataan Helsingin hallinto-oikeuteen.