Saatavien perintä

Talouden laskusuhdanteen aikana yritysten sekä myös yksityisten henkilöiden kassan hallinta on tunnetusti korostuneen tärkeää. Mikäli avoimille saataville ei saada suoritusta eräpäivään mennessä, niitä on syytä ryhtyä perimään ripeästi ja tehokkaasti tappioiden sekä kassavajeen minimoimiseksi. Toimistomme hoitaa ammattitaidolla kaikenlaiset perintätoimeksiannot. Perintä voi kohdistua minkä tahansa tyyppiseen avoimeen saatavaan (esim. lasku, vuokra, sopimukseen perustuva saatava jne.) ja velallisena voi olla yhtä hyvin niin yritys kuin yksityinenkin henkilö. Toimistomme kautta tapahtuva perintä voidaan aloittaa heti, kun saatava on erääntynyt. Edellytyksenä ei siis ole, että velkoja pyrkisi ensin itse perimään sitä velalliselta, mikä saattaa joskus tuntua epämiellyttävältä.

Vapaaehtoinen perintä

Aloitamme perintätoimeksiannon pääsääntöisesti lähettämällä velalliselle maksukehotuksen 14 päivän määräajalla. Mikäli velallinen ei annetussa määräajassa suorita saatavaa viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen tai vastaa maksukehotukseen mitään, aloitamme joko oikeusperinnän tai konkurssiuhkaisen perinnän tapauksesta riippuen. Jos velallisena on yritys, vaihtoehtona on myös trattaperintä, jonka teho perustuu julkisella protestoinnilla uhkaamiseen.

Oikeusperintä

Jos saatavaa ei ole riitautettu vapaaehtoisessa perinnässä, oikeusperintä alkaa suppean haastehakemuksen lähettämisellä käräjäoikeudelle. Asian mahdollisesti riitauduttua vapaaehtoisessa perinnässä, haastehakemus lähetetään laajana.

Mikäli velallinen ei vastaa haasteeseen (oli se siten suppea tai laajaa) mitään, oikeus antaa asiassa yksipuolisen tuomion. Jos velallinen vastaa haasteeseen, asia käsitellään käräjäoikeudessa laajana riita-asiana.

Kun perintäasiassa on saavutettu lainvoimainen tuomio, lähetämme sen ulosottovirastoon täytäntöönpantavaksi, jonka jälkeen toimeksiantomme päättyy. Ulosotossa mahdollisesti kertyvät varat pyydetään tilittämään suoraan velkojan tilille.

Konkurssiuhkainen perintä

Jos asiassa on todennäköistä, että velkoja tulisi saamaan saatavalleen riittävän suorituksen velallisen konkursissa, voimme lähettää velalliselle konkurssiuhkaisen maksukehotuksen vapaaehtoisessa perinnässä annetun määräajan umpeuduttua. Jos saatavaa ei makseta konkurssiuhkaisen maksukehotuksen viikon mittaisessa määräajassa, velallinen voidaan hakea konkurssiin. Tämän jälkeen voimme avustaa velkojaa konkurssimenettelyssä (osallistuminen velkojainkokouksiin, saatavan valvominen jne.)

Trattaperintä

Trattaperinnässä velalliselle lähetetään toimistomme kautta tratta, jossa todetaan, että se protestoidaan, jos sitä ei makseta määräajassa. Samanaikaisesti tratasta toimitetaan tieto Suomen Asiakastietoa Oy:lle. Tästä velallisyhtiön luottotietoihin syntyy niin kutsuttu maksuviivetieto, joka ei ole varsinainen maksuhäiriömerkintä, mutta jolla voi olla merkitystä velallisyhtiön myöhempään toimintaan.

Saatuaan tiedon tratasta Suomen Asiakastieto Oy lähettää velalliselle protestointi-ilmoituksen. Ilmoituksessa todetaan, että jos saatava maksetaan seitsemän päivän kuluessa, protestointi tapahtuu hiljaisena. Muussa tapauksessa protestoinnin todetaan olevan julkinen.

Hiljaisella protestilla tarkoitetaan vain Suomen Asiakastietoa Oy:n tietokannassa näkyvää maksuhäiriötietoa. Julkinen protestointi puolestaan julkaistaan myös Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Luottolistalla.

Trattaperintä ei johda ulosottokelpoiseen maksumääräykseen. Siten, jos velallinen ei protestoinnin jälkeenkään maksa saatavaa, asiassa on syytä aloittaa oikeusperintä.

Toimistomme kautta hoidettavan perinnän edut velkojille

  • Vaivattomuus: Kauttamme tapahtuva perintä ei edellytä velkojalta toimenpiteitä
  • Ripeys: Palvelumme ovat usein massoittain perintöjä hoitavia perintätoimistoja nopeampia
  • Täysimääräinen perintä: Perimme saatavan korkoineen ja perintäkuluineen
  • Tehokkuus: Asianajotoimiston kautta tapahtuva perintä on usein tehokkaampaa kuin velkojan itsensä suorittama
  • Asiantuntevuus: Asiakkaan etu huomioiden valitaan juuri kyseistä saatavan perintää koskeva tehokkain perintätapa
  • Helppous: Velkoja välttyy usein kiusallisiksi koettavilta yhteydenotoilta
  • Asian loppuun vieminen: Jos velallinen riitauttaa saatavan, hoidamme toimeksiannon loppuun saakka myös laajassa tuomioistuinprosessissa (toisin kuin esim. useat perintätoimistot)

Perintäkulut

Perintätoimeksiannon hoitamisesta syntyvät kulut pyritään aina perimään ensisijaisesti velalliselta ja vasta, mikäli niille ei tältä saada suoritusta, ne laskutetaan asiakkaaltamme. Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus ja juttu riitautuu, vakuutusyhtiö korvaa asian hoitamisesta syntyvät kulut omavastuuosuudella vähennettyinä. Hinnastomme saatte halutessanne toimistoltamme.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Spartax Oy
Kalevankatu 3 A
FI-00100 Helsinki
Finland

Tel. +358 9 6866 100
Fax +358 9 6866 1066

Aleksanterinkatu 25 B
FI-15140 Lahti
Finland

Tel. +358 9 6866 100
Fax. +358 9 6866 1066

Erityisalueena myös

URHEILUOIKEUS

Lue lisää